ທຸກຫມວດຫມູ່
EN

ບ້ານ> ຂ່າວ

ການຫຸ້ມຫໍ່ສີຂຽວມີປະໂຫຍດແນວໃດຕໍ່ທຸລະກິດຂອງທ່ານແລະສະພາບແວດລ້ອມ?

ເວລາ: 2023-05-08 ຜູ້ຊົມ: 33

01 What is green packaging

ການຫຸ້ມຫໍ່ສີຂຽວຫມາຍເຖິງການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດແລະລະບົບນິເວດຕ່ໍາ, ແລະບໍລິໂພກຊັບພະຍາກອນແລະພະລັງງານຫນ້ອຍທີ່ສຸດຕະຫຼອດວົງຈອນຊີວິດໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດທີ່ເປັນປະໂຫຍດຂອງການຫຸ້ມຫໍ່. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ການຫຸ້ມຫໍ່ສີຂຽວຄວນປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ 3R1D, ເຊິ່ງຫມາຍເຖິງການຫຼຸດຜ່ອນ, ໃຊ້ຄືນໃຫມ່, ລີໄຊເຄີນ, ແລະການເຊື່ອມໂຊມ.

paper waterproofing agent manufacturer

02 How can the food industry reduce plastic and carbon emissions from packaging?

The food and beverage industry is one of the main areas where plastic is used for packaging. Plastic packaging protects food and beverages from external factors such as air, light, water, and microorganisms, and maintains food quality and safety. However, the production process of plastic packaging consumes a large amount of fossil fuel, and waste plastic is difficult to recycle, non-biodegradable, and causes serious ecological harm. Therefore, the production and use of plastic packaging are facing increasing restrictions.

To reduce plastic and carbon emissions through packaging, the food and beverage industry can adopt various measures, such as:

 

Packaging materials: Develop ecological packaging materials.

Ecological packaging materials refer to packaging that is harmless to the environment and human health, promotes sustainable development, and enables energy cycling and material recycling. Biodegradable plastic is a representative ecological packaging material that has gained widespread use in the food and beverage industry. Biodegradable plastics are made by adding certain additives, such as starch, modified starch, vitamins, photosensitizers, biodegradable agents, etc., to the production process to reduce their stability, making them easily degradable in the natural environment. Biodegradable plastics can be divided into bio-based plastics and petroleum-based plastics.

 

Packaging design: Substitute plastic with paper, lightweight design.

To increase the use of green packaging in the food and beverage industry, paper packaging and lightweight design can be adopted to substitute plastic. For example, pulp molded packaging, whose raw materials are mostly plant fibers such as bagasse and bamboo, is natural, biodegradable, and requires less material than traditional packaging. It is widely used in egg trays, lunch boxes, and other areas.

 

Packaging recycling: Establish and improve recycling systems.

The establishment and improvement of recycling systems are essential for promoting green packaging in the food and beverage industry. Recycling systems include the collection, sorting, and treatment of waste materials. Recycling systems can be established by governments, organizations, and companies to ensure the proper handling of waste packaging and promote material recycling.

 

03 ນໍ້າມັນທີ່ບໍ່ມີ fluorine

ນໍ້າມັນທີ່ບໍ່ມີ fluorine treatments and green packaging are two important components of sustainable and environmentally conscious manufacturing practices. Fluorine-based chemicals have been commonly used in oil repellent treatments for decades, but they pose significant environmental and health risks due to their persistence and potential for bioaccumulation.

 

ໂດຍການນໍາໃຊ້ fluorine-free alternatives, such as plant-based or silicone-based treatments, manufacturers can reduce their environmental impact while still maintaining the desired functionality of their products. In addition, using eco-friendly and recyclable materials for packaging can further minimize the impact on the environment.

 

Adopting these practices not only benefits the environment, but it also helps to meet the increasing demand from consumers for sustainable and responsible products. With a growing awareness of the importance of environmental sustainability, it is essential for companies to prioritize these practices to remain competitive and meet the needs of their customers.